Veľká téma: Zrušenie životnej poistky IV.

napísal Martin Horváth

Časť štvrtá: Ako zrušiť životnú poistku?

Životné poistenie patrí medzi dlhodobé produkty finančného zabezpečenia. Preto je vysoko pravdepodobné, že počas Vášho života nastanú situácie, kedy budete zvažovať, že ho zrušíte. Neviete sa zorientovať v tejto komplikovanej a rozsiahlej téme? Počúvate množstvo protichodných informácií? Neviete, komu môžete dôverovať? Potom je práve táto séria článkov určená Vám.

Ak ste v predošlých článkoch už zistili čo zrušením získate a čo stratíte, aké máte ešte iné možnosti a napriek tomu ste sa rozhodli pre zrušenie životnej poistky, poďme k veci.

Pozn.: Ešte predtým musím uviesť na pravú mieru jednu skutočnosť: Nie je pravda, že životné poistenie môžete zrušiť až po 2-3 rokoch od uzatvorenia zmluvy. Týmto klamstvom sa často odhalia nekompetentní a chamtiví poradcovia, preto, aby nemuseli poisťovni vrátiť províziu, ktorú za uzavretie Vašej zmluvy získali, ak by ste sa rozhodli zmluvu zrušiť skôr. Jednoznačne, každá životná poistná zmluva sa dá zrušiť kedykoľvek. Samozrejme, účinnosť a následky takéhoto zrušenia sú už zložitejšia téma. O tom som podrobne napísal v druhej časti: Čo zrušením získate a čo stratíte?

Pre postup pri zrušení Vašej životnej poistky je dôležité vedieť dve veci:

 • Aký typ poistky máte? Toto sme si už ujasnili hneď v úvode série článkov.
 • V akej fáze trvania poistky žiadate o zrušenie? Podľa toho, ako dlho máte uzatvorenú poistku, Vám teraz prezradím, ako na to. Na záver si ukážeme aj ako napísať odstúpenie a výpoveď od zmluvy.

 

Zrušenie poistnej zmluvy:

1. po podpísaní poistného návrhu, ešte pred zaplatením prvého poistného

Najjednoduchší spôsob, podľa § 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z.. Ak nezaplatíte prvé splatné poistné do 3 mesiacov odo dňa splatnosti, Vaša poistná zmluva automaticky zo zákona zaniká.

Pozn.: Ale pozor na niektoré poisťovne, ktoré majú v poistných podmienkach dohodnuté, že poistná doba začína plynúť už dňom podpisu poistky a poistné je splatné napr. do jedného mesiaca. V takom prípade má poisťovňa nárok na poistné za obdobie, po ktoré ste boli poistený až do vypovedania poistenia poisťovňou pre nezaplatenie. To môže byť poistné aj za dva mesiace. V takýchto prípadoch je potrebné postupovať v zmysle nasledujúceho bodu.

 

2. do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy

V tejto lehote môžete odstúpiť od zmluvy priamo podľa zákona (§ 802a ods. 1 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z.). Odstúpenie musí byť urobené písomnedoručené poisťovni v lehote 30 dní od uzatvorenia zmluvy. Doručením nadobudne ihneď účinnosť. Poisťovňa Vám vráti zaplatené poistné.

Tip: Ak ste sa spamätali presne v deň lehoty a nestíhate lehotu práve o jeden deň (doba doručenia pošty), pošlite žiadosť vopred mailom a následne bezodkladne aj poštou. Alebo, prineste žiadosť na pobočku a nechajte si odátumovať kópiu pre prípadné neskoršie dokazovanie. Tento postup sa dá použiť aj pri ostatných lehotách.

 

3. do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie

Toto nie je zo zákona priamo dané. Zákon uvádza len možnosť, nie povinnosť poisťovní (§ 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z.) zahrnúť ju do svojich poistných podmienok. Drvivá väčšina poisťovní to v  podmienkach má, ale odporúčam, skontrolovať, či aj tá „Vaša“. V takomto prípade nasleduje po zaslaní výpovede poisťovni 8-dňová výpovedná lehota. Jej uplynutím Vaše poistenie zanikne. Poisťovňa má nárok na poistné za dobu od začiatku poistenia až do jeho zániku.

 

4. po viac ako dvoch mesiacoch od uzatvorenia poistnej zmluvy

Najviac poistiek sa ruší práve po viac ako 2 mesiacoch. Podľa § 800 ods 1. Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z. je možné poistnú zmluvu vypovedať 6 týždňov (42 dní) pred uplynutím poistného obdobia. To je obdobie, za ktoré platíte poistné. Čiže, obvykle je to mesiac, štvrťrok, alebo rok. ALE POZOR! Nestačí, aby bola výpoveď podaná na pošte v tento deň. Vtedy musí byť už doručená poisťovni. Preto Vám odporúčam, poslať ju pred vypočítaným dátumom, najmä ak uvedený deň pripadne na víkend alebo sviatok.

Príklad:

 • Ak platíte poistné napr. mesačne k 15. dňu v mesiaci a podáte (doručíte) výpoveď napr. 1.6., poistná zmluva by mala zaniknúť už k 15.7.. Ale, ak by ste výpoveď doručili až 4.6., poistná zmluva by mala zaniknúť až k nasledujúcemu poistnému obdobiu, teda k 15. 8..
 • Alebo, ak platíte poistné ročne napr. k 10.9. a podáte (doručíte) výpoveď napr. k 1.9., zmluva by mala zaniknúť až k nasledujúcemu poistnému obdobiu, teda k 10.9. ale až nasledujúceho roka. Takže by ste mali zaplatiť ešte jedno ročné poistné a byť tak poistený ešte ďalší rok.

Tip: Ak ste nestihli podať výpoveď v lehote 6 týždňov a nechcete čakať napr. ďalší rok pri ročnej platbe poistného, požiadajte najskôr o zmenu intervalu splátok poistného na kratšie obdobie, napr. štvrťrok a tým získate možnosť podať výpoveď už v nasledujúcom štvrťroku. Ale pozor, aj zmeny intervalu platenia poistného bývajú v poistných podmienkach podmienené lehotou 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Rozdiel je len v tom, že k tejto zmene bývajú poisťovne benevolentnejšie ako k výpovedi poistenia.

 

5. nezaplatenie bežného poistného

Uvádzam aj tento prípad, lebo mnoho ľudí sa domnieva, že ak nezaplatia životnú poistku, poisťovňa im automaticky vypovie zmluvu a teda nemusia posielať výpoveď. Vo väčšine prípadov to síce pravda je, ale sú aj také, v ktorých to neplatí. Zo zákona (§ 801 ods 2 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z.) poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie, ak nie je poistné zaplatené. Poisťovňa sa však môže v poistných podmienkach dohodnúť aj na inom postupe alebo lehotách. V praxi tak existujú životné poistky, ktoré sa podmienkami líšia od základných ustanovení občianskeho zákonníka.

Pri niektorých investičných poistkách sa pri neplatení poistného po určitom, zmluvne stanovenom čase, dostane poistenie do tzv. splateného stavu. Vtedy už nie ste  poistený, ale Vaše peniaze sa zhodnocujú ďalej. Alebo, niektoré kapitálové a investičné životné poistenia umožňujú v prípade nezaplatenia bežného poistného, poskytnutie tzv. automatickej pôžičky na zaplatenie bežného poistného. Ide vlastne o zaplatenie bežného poistného z peňazí dovtedy nakumulovaných v poistke.

Každopádne, aj v prípade zrušenia poistky poisťovňou z dôvodu nezaplatenia poistného, má poisťovňa nárok na poistné za dobu trvania životného poistenia (§ 803 ods 1 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z.). V prípade, ak si ho nemôže poisťovňa strhnúť z vyplácaného odbytného, resp. odkupnej hodnoty po zrušení Vašej zmluvy, môže ho od Vás vymáhať aj súdnou cestou, v závislosti od konkrétnej situácie. Nezaplatenie poistného Vám preto ako riešenie plánovaného zrušenia životného poistenia absolútne neodporúčam.

 

Na záver ešte dve technické upozornenia:

 • Odstúpiť/vypovedať uzatvorené životné poistenie (teda podpísať písomnú výpoveď/odstúpenie) môže len:
  • poistená osoba – poistník, teda ten, kto poistnú zmluvu uzatváral,
  • alebo osoba, ktorej je udelená plná moc od poistníka.
 • Niektoré poisťovne vyžadujú pri odstúpení/vypovedaní poistnej zmluvy overenie Vášho podpisu. To prichádza do úvahy len vtedy, ak si želáte vyplatiť odbytné/odkupné/odkupnú hodnotu na bankový účet. Zákon síce nikde takúto povinnosť nespomína, ale poisťovne tým chránia Vás aj seba pred možnými poistnými podvodmi. V tomto konkrétnom prípade pred vyplatením neoprávnenej osobe. To platí iba pre tie rezervotvorné životné poistenia, z ktorých už máte nárok na vyplatenie nejakého kapitálu. V ostatných prípadoch, kde k výplate nedochádza, overovanie podpisu nemá zmysel, ani keď požiadate o zaslanie peňazí poštovou poukážkou na svoju adresu.

No a ak ste si zatiaľ neprečítali predchádzajúce články celej série, zopakujem stručne 8 dôsledkov zrušenia poistnej zmluvy:

 • také výhodné poistné sadzby ako v starších životných poistkách už pravdepodobne nikdy nedostanete vzhľadom k Vášmu stúpajúcemu veku,
 • ženy už nikdy nedostanú také výhodné poistné sadzby, ako v životných poistkách uzatvorených do roku 2013, vzhľadom k zvýšeniu poistných sadzieb ženám v celej EÚ od roku 2013,
 • technické úrokové miery na starších kapitálových poistkách (2,5-5%) už dnes nikto neponúka,
 • po 2-3 rokoch sú počiatočné poplatky životných poistiek splatené a v každej novšej životnej zmluve ich budete platiť odznova a v plnej výške,
 • čím skôr životné poistenie zrušíte, tým menšiu časť vložených peňazí Vám poisťovňa vyplatí (prvé 2-3 roky po uzatvorení zmluvy prídete o celé zaplatené poistné),
 • ak sa Váš zdravotný stav medzičasom výrazne zmenil, môže sa stať, že Vás už žiadna poisťovňa nepoistí – stanete sa tzv. nepoistiteľným,
 • ak sa rozhodnete zrušiť investičné životné poistenie v čase recesie, stratíte aj na poklese podielových fondov,
 • v prípade, že ste si na nich uplatňovali tzv. nezdaniteľnú časť základu dane, nezabudnite na dodanie životných poistiek, zrušených pred 1.1.2011.

VZOR odstúpenia od zmluvy

VZOR výpovede zmluvy

Ísť späť