Veľká téma: Zrušenie životnej poistky I.

napísal Martin Horváth

Časť prvá: Čo je Váš skutočný dôvod?

Životné poistenie patrí medzi dlhodobé produkty finančného zabezpečenia. Preto je vysoko pravdepodobné, že počas Vášho života nastanú situácie, kedy budete zvažovať, že ho zrušíte. Neviete sa zorientovať v tejto komplikovanej a rozsiahlej téme? Počúvate množstvo protichodných informácií? Neviete, komu môžete dôverovať? Potom je práve táto séria článkov určená Vám.

Poďme sa najskôr pozrieť na základnú otázku ktorá Vás doviedla do tejto situácie: Prečo uvažujete nad zrušením poistky? Moja prax ukázala, že najčastejšie dôvody sú tieto:

 1. Ste v zlej finančnej situácií a nie ste schopný ďalej platiť poistné
 2. Potrebujete nutne financie (na konkrétny účel)
 3. Máte lepšiu ponuku životného poistenia
 4. Ste sklamaný - nevyplatili Vám poistné, príp. sa peniaze nezhodnotili, podľa očakávaní

1. Zlá finančná situácia a z nej vyplývajúca neschopnosť platenia poistného

Strata zamestnania, nepredvídaný výdavok, dlhodobé ochorenie alebo nezdar v podnikaní dokážu zamávať osobnými financiami. Najmä, keď na takúto situáciu človek vopred nemyslí a nepripraví sa naň dostatočnou finančnou rezervou.

V prípade, že je táto zlá finančná situácia dlhodobá, resp. pravidelne sa opakujúca:

 • Vznikol problém pravdepodobne už pri uzatváraní životnej poistky. Tá mala byť na takúto situáciu pripravená. Finančný agent si pravdepodobne neodviedol svoju prácu poriadne, neupozornil Vás na toto riziko a nenavrhol správne riešenie podľa Vašej finančnej situácie.
 • Alebo sa Vaša situácia odvtedy zásadne zmenila.

V tomto prípade je asi naozaj jediným východiskom zrušenie životného poistenia, aj keď predtým odporúčam ešte zváženie iných krokov.

Ak je táto zlá finančná situácia krátkodobá a výnimočná:

 • V prípade, že je predpoklad, že sa Vaša situácia o niekoľko mesiacov zlepší, je na rušenie poistky ešte čas.

Odporúčam, najskôr využiť iné možnosti, uvedené v tretej časti. Dôvody, prečo tak postupovať podrobne rozoberiem v druhej časti.

2. Potreba financií na konkrétny účel (platí len pre rezervotvorné poistenie)

Stavba domu, kúpa bytu, auta alebo nepredvídaná svadba v rodine, môžu byť dôvody, kedy siahate na úspory, rezervy a často aj na peniaze nakumulované v životnom poistení.

Ak pretrváva aj dôvod, pre ktorý ste kedysi poistku uzatvárali, tak si dajte na pomyselnú misku váh:

 • pôvodné dôvody, pre ktoré ste sa v minulosti rozhodli životné poistenie uzatvoriť (finančné zabezpečenie detí, rodiny, hypotéky, dôchodkové zabezpečenie,...)
 • a aktuálne dôvody potreby financií a zvážte ich dôležitosť.

Vo väčšine prípadov vyhráva bezpečie rodiny, detí a udržanie štandardu nad novým autom, krajším obkladom kúpeľne alebo novou kuchynskou linkou.

K tomu si ešte pripočítajte negatívne finančne dôsledky zrušenia poistky, o ktorých sa dočítate v druhej časti. Zvážte teda, či sa nedajú potrebné financie získať výhodnejším spôsobom (úrokové sadzby úverov sú dnes na historických minimách), alebo či Váš cieľ nepočká ešte ďalší polrok/rok, kým naň nasporíte.

3. Lepšia ponuka životného poistenia

Toto býva veľmi častý prípad rušenia starších životných poistiek, najmä pod tlakom množstva finančných agentov, ktorí pôsobia na trhu. Vo svojej praxi som stretol desiatky klientov, ktorí rušili svoje životné poistky práve z tohto dôvodu.

Ale rušili ich často vo svoj neprospech, na základe neúplných, skreslených a v mnohých prípadoch aj klamlivých informácií od nekompetentných finančných poradcov (bohužiaľ zväčša priateľov, rodinných príslušníkov, ktorí ešte len začínajú pracovať v poisťovníctve). Mimochodom, toto bol hlavný dôvod, ktorý ma motivoval k napísaniu tohto článku a aj eBooku. Pokiaľ Vám finančný agent vysvetlí všetky výhody „lepšej ponuky“ a zároveň aj zanalyzuje a ukáže všetky nevýhody/straty z rušenej zmluvy, je to v poriadku, lebo rozhodnutie je na Vás. Ale určite by jeho argumentácia mala mať profesionálny a pravdivý základ.

Ako ukázala prax, niektorí finanční agenti však majú záujem, aby ste zrušili svoju zmluvu nie preto, že je pre Vás nevýhodná (ani to neskúmajú), ale preto, aby získali províziu za ďalšiu zmluvu, ktorú s Vami uzatvoria. Pozor na to. Vidina provízie z novej zmluvy je často silnejšia ako proklientský prístup a snaha Vám pomôcť. Nevýhody/straty z rušenia zmluvy sa zväčša nedozviete a finančný agent často ani nepozná podmienky Vašich starších zmlúv.

Samozrejme, nie vždy je to tak. Môžete natrafiť aj na profesionálneho poradcu, ktorý dokáže objektívne posúdiť Vašu zmluvu.

Prepoistenie

S prepoisťovaním majú interný problém aj samotné životné poisťovne. Na jednej strane majú strážiť Vaše záujmy - prepoistením vždy strácate. Na druhej strane, majú z nových poistných zmlúv nové provízie a poplatky.

Podstatné je uvedomiť si, že životné poistenie je produkt ako každý iný. Rovnako ako autá alebo televízory, aj životné poistenie napreduje. Každoročne sa objaví na trhu niekoľko úplne nových produktov, ktoré prinášajú dovtedy nedostupné vylepšenia. Nie je preto problém každý rok si obstarať „lepšie“ životné poistenie.

Zamyslite sa: Meníte každý rok auto alebo televízor?

Aj napriek tomu, že na trhu sú stále modernejšie a lepšie modely, ako máte v garáži alebo v obývačke, určite nie. Či už preto, že si to nemôžete finančne dovoliť, alebo - výhody toho nového modelu neprevyšujú stratu z predaja/výmeny/nedoužívania toho starého, za ktoré ste už raz v minulosti zaplatili. Zaujímavé však je, že pri životnom poistení takto ľudia neuvažujú. A vysvetlím aj prečo:

 • Pri kúpe nového auta/TV platíme cenu jednorazovo (vopred), preto si to veľmi vážne premyslíme.
 • Pri životnom poistení platíme poistné pravidelne po malých čiastkach, postupne a v budúcnosti. A preto si neuvedomujeme, že často už máme napr. polovicu, alebo tretinu „ceny“ životnej poistky zaplatenú. Obrazne povedané, mali by sme teda už mať zaparkovaný v garáži/obývačke nejaký menší model auta/TV. Ale nie, my vtedy životnú poistku vyhodíme a vyberieme si novší model, ktorý ideme splácať od začiatku. A to je životné poistenie oveľa dlhodobejší produkt ako auto alebo TV.

Pre Vaše správne rozhodnutie sú najpodstatnejšie informácie z druhej časti článku. Okrem dobre znejúcich výhod „lepšej ponuky“ Vám v nej podrobne vysvetlím aj všetky nevýhody/straty z prípadného zrušenia Vašej zmluvy.

4. Sklamanie z nevyplateného poistného plnenia alebo nedostatočného zhodnocovania kapitálu

V prípade, že Vám poisťovňa vôbec nevyplatí pri poistnej udalosti poistné plnenie, tak to býva obvykle z týchto dôvodov:

 • Riziko, ktoré sa Vám práve stalo ste nemali vo Vašej poistnej zmluve poistené. To znamená, že ste si ho nevybrali, alebo Vám ho Váš poistný poradca neodporučil. Obviňovanie poisťovne je teda neopodstatnené a chyba vznikla ešte pri výbere samotného životného poistenia.

Pozn.: Kompetentný poistný poradca by Vám mal v takomto prípade už vopred vedieť povedať, že vypĺňanie poistného hlásenia a posielanie lekárskych správ je v takomto prípade zbytočné.

Tu je oveľa výhodnejšia alternatíva, ako zrušenie existujúcej zmluvy a uzatvorenie novej - doplnenie požadovaných pripoistení do Vašej už existujúcej zmluvy. Väčšinou sa to dá.

 • Pri uzatváraní poistnej zmluvy ste neuviedli podstatné informácie o Vašom zdravotnom stave, alebo rodinnej anamnéze, alebo pracovnom zaradení, prípadne sa Vás na ne poistný poradca vôbec neopýtal, aj keď je povinný ich s Vami prebrať.  Vy ste mu jednoducho podpísali v poistnom návrhu nepravdivé a neúplné vyhlásenia, ktoré ste si možno ani neprečítali. V takomto prípade opäť nie je na vine poisťovňa, ale chyba nastala už pri uzatváraní životného poistenia.

Tip: Existuje jedna možnosť, ako zachrániť podstatnú časť zaplateného poistného v prípade nesprávne vyplneného, alebo nevyplneného zdravotného dotazníka ešte pred vznikom poistnej udalosti. Je to však riešenie na veľmi tenkom ľade, preto ho ako štandardný postup neodporúčam. Ide o to, že podľa § 802 s prihliadnutím na § 793 Občianskeho zákonníka 40/1964 Z. z. môže od zmluvy odstúpiť aj poisťovňa a to v takom prípade, ak by na základe pravdivého a úplného zodpovedania otázok vstupného dotazníka s Vami, poistnú zmluvu vtedy odmietla uzatvoriť. Keďže nepoznáte podmienky, za akých by poisťovňa s Vami zmluvu neuzatvorila, nemôžete dopredu poznať ani výsledok takéhoto postupu. Ale stretol som sa s prípadmi, kedy klient listom informoval poisťovňu o nesprávnom vyplnení zdravotného dotazníka pri uzatváraní zmluvy, uviedol všetky relevantné informácie ohľadne svojho vtedajšieho zdravotného stavu a poisťovňa na základe týchto informácií od zmluvy odstúpila. Ak sa pýtate, prečo to klient urobil, tak z dôvodu, že na takto uzatvorenú poistku sa absolútne nemohol spoľahnúť a nechcel riskovať v budúcnosti nevyplatené poistné plnenie. Jeho list mal za následok nielen odstúpenie poisťovne od zmluvy, ale aj vrátenie dovtedy zaplateného poistného od poisťovne. Klient tak obišiel lepšie, ako keby zmluvu štandardne vypovedal.

 • Poistná udalosť sa stala za okolností, ktoré spadajú do tzv. výnimiek alebo výluk. V poistných podmienkach sú presne definované udalosti, na ktoré sa nevzťahuje poistenie. Je to vždy individuálne. Profesionálny poistný poradca by Vás na ne určite mal upozorniť ešte pred uzatvorením zmluvy. Nepremysleným zrušením Vašej zmluvy a uzatvorením novej sa nevyhnete situácii, že rovnaké výnimky/výluky budú aj vo Vašej novej zmluve, alebo budú iné, ktoré sa môžu ukázať pri inej poistnej udalosti.
 • Poistnú udalosť ste poisťovni nedostatočne zdokumentovali a tá nie je dostatočne presvedčená o tom, že máte nárok na poistné plnenie. Treba odpovedať na korešpondenciu od poisťovne, doručiť poisťovni všetky potrebné dokumenty, prípadne podstúpiť požadované dodatočné lekárske vyšetrenia vždy v  lehote, ktorú Vám stanovia. Pokiaľ máte šikovného poradcu, vie Vám byť v tejto situácii veľmi nápomocný.
 • A nakoniec je tu posledný dôvod: Poisťovňa nesprávne posúdila Vašu poistnú udalosť a neoprávnene Vám odmieta vyplatiť poistné plnenie. Vtedy odporúčam ihneď po oznámení poisťovne písomne podať sťažnosť, v ktorej budú buď vyvrátené dôvody, pre ktoré odmietla plniť poistné plnenie, alebo doplnené ďalšie informácie a podklady s odvolaním sa na konkrétne poistné podmienky, z ktorých toto plnenie poisťovni vyplýva. Rovnako ako v predchádzajúcom odstavci, odporúčam úzko spolupracovať s poistným poradcom a až keď sa nepodarí vyriešiť sťažnosť v poisťovni, zvážiť advokáta alebo postúpenie sporu špecializovanej spoločnosti.

Ak sa Vám nepozdáva výška zhodnotenia prostriedkov na Vašej životnej poistke, je podstatné rozoznávať kapitálové a investičné životné poistenie.

 • Kapitálové životné poistenie

Už pri podpise takejto zmluvy bolo jasné, koľko prostriedkov v ktorom roku trvania zmluvy máte garantovaných. Tabuľka odkupných hodnôt býva prílohou zmluvy. Ak sa Vám teda nepáči výška zhodnotenia v kapitálovom životnom poistení, zrejme ste sa nerozhodli správne už pri výbere samotného životného poistenia. Porovnanie zaplateného poistného a vyplatených prostriedkov na konci kapitálového životného poistenia je však miešanie hrušiek s jablkami. Primárnou funkciou životného poistenia je už podľa názvu služba poistenia, ktorá niečo stojí. V závislosti od výšky poistných súm, veku poisteného a doby trvania zmluvy je to u niekoho viac, u iného menej. Kalkulovať zhodnotenie by ste mohli len ak by ste poznali cenu poistenia a všetky poplatky, čo je skoro nemožné. A ešte otázka: Aké by vyšlo zhodnotenie na zmluve, z ktorej dostane rodina už po roku, či dvoch trvania zmluvy vyplatené vysoké poistné plnenie? 1 000%? 10 000%?

 • Investičné životné poistenie

Tu je to komplikovanejšie, pretože okrem ceny poistenia a poplatkov negarantuje poisťovňa žiadne konkrétne sumy. Závisia len od vývoja podielových fondov, do ktorých investujú (s výnimkou garantovaných fondov). Ľahko môže stať, že v jednom roku vidíte na účte investičného životného poistenia pokles a o rok to môže byť výrazný nárast (ale aj opätovný pokles). Takže, pokiaľ Vaša stratégia zostáva nezmenená, nedajte sa znervózniť výkyvmi ako napr. mnohí klienti v roku 2008, ktorí svoje investičné životné poistenia rušili v čase najväčšieho poklesu, aj keď o 2 roky boli ich hodnoty fondov opäť naspäť. Samozrejme, že voľba rozumnej investičnej stratégie je už téma na iný článok.

Po rozobratí najčastejších dôvodov rušenia životných poistiek sa pozrieme podrobne na konkrétne plusy a mínusy takéhoto kroku: Časť druhá: Čo zrušením životnej poistky získate a čo stratíte?

Ísť späť